Fundacja Edukacji Społecznej „Kuźnia” została ustanowiona przez Przemysława Przybylskiego i Tomasza Kocura aktem notarialnym sporządzonym w dniu 13-07-2012 roku, Repertorium A numer 3349/2012 w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ulicy Szczytnej 2/1, przed notariuszem Danutą Wróbel.

Wizja

Zadaniem Fundacji jest przygotowanie obywatela do aktywnego życia osobistego, rodzinnego i społecznego, wykorzystującego przy tym zdobycze nauki, kultury i ochrony zdrowia oraz inne usługi, przyczyniające się do podnoszenia jakości życia, a także spędzania wolnego czasu.

Misja

Naszą misją jest wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu, rodzinnemu i społecznemu osób i instytucji wymagających wsparcia, w szczególności poprzez wyrównywanie ich szans edukacyjnych oraz wzrost jakości życia.

Cele statutowe

 • Wspieranie indywidualnego, rodzinnego i społecznego rozwoju osób i instytucji;
 • Poprawa efektywności działania i jakości życia w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • Podnoszenie jakości systemów kształcenia, doskonalenie programów nauczania i uzupełnienie ich o elementy innowacyjne;
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu;
 • Promowanie idei edukacji przez całe życie;
 • Wyrównywanie szans w dostępie do zasobów informacji i edukacji;
 • Prowadzenie działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka;
 • Kształtowanie w świadomości społecznej wagi podejmowania działań w zakresie ochrony środowiska, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • Wspieranie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej oraz osób pracujących zawodowo lub społecznie na rzecz edukacji i wychowania;
 • Udzielanie pomocy finansowej, merytorycznej i organizacyjnej placówkom oświatowym i wychowawczym wymagającym wsparcia;
 • Udzielanie wsparcia finansowego w zakresie potrzeb edukacyjnych osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Nasze cele statutowe realizujemy poprzez

 • organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń jednostkom i grupom obywateli;
 • wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju edukacji;
 • specjalistyczne wsparcie i doradztwo podczas realizacji projektów edukacyjnych;
 • programy stypendialne;
 • działalność wydawniczą;
 • współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi działającymi w zakresie objętym celem Fundacji a w szczególności z osobami i środowiskami zaangażowanymi w dziedzinie edukacji;
 • nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami w zakresie celów Fundacji;
 • promocję i wspomaganie edukacji;
 • tworzenie i prowadzenie placówek oświatowych i wychowawczych.

 

Konto bankowe:

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18

PL 42 1140 2004 0000 3402 7771 0702

kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK